Regulamin i zasady korzystania z Sali Bilardowej

3032

Regulamin Sali Bilardowej 
&1
Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie,
&2
Osoby przebywające w Sali bilardowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
&3
Na Sali bilardowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.
&4
Osoba korzystająca ze stołu do gry odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu wyrządzenie szkód i zobowiązuje się do ich pokrycia.
&5
Osoby dopuszczające się do kradzieży lub niszczenia mienia na terenie sali bilardowej będą obciążone finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążeni będą rodzice lub prawni opiekunowie.
&6
Uznaje się, iż osoby korzystające z Sali bilardowej zapoznały się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptują.

Zasady korzystania z Sali Bilardowej
&1
Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę.
&2
Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika.
&3
Zobowiązuje się osoby korzystające z usług Sali bilardowej do zgłoszenia pracownikom obiektu jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry.
&4
Podczas gry użytkownicy sprzętu zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie spowodować wypadku.
&5
Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.
&6
Zabrania się:
Uderzenia bilami w trójkąt, uderzenia bilami w pojemnik na bile, uderzenia bil nieprawidłową częścią kija, wbijania bil poza stół, uderzenia bil podczas toczenia się, uderzenia bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”, siadania na stołach bilardowych, spożywania posiłków lub napojów nad stołami bilardowymi, stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stołach bilardowych, wymachiwania kijami.
&7
Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce z którego został pobrany.
&8
Bałtyckie Centrum Bilardowe nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób trzecich.