Regulamin korzystania z Sali Korekcyjnej

2210

Uwagi ogólne

1. Osoby korzystające z sali korekcyjnej zobowiązane są do kulturalnego zachowania.
2. W przypadku jakichkolwiek przeciwskazań do ćwiczeń lub dolegliwości ćwiczący ma obowiązek poinformować o tym osobę prowadzącą zajęcia.
3. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim, jest ważny 30 dni, niewykorzystane wejścia przepadają wraz z końcem ważności karnetu.
4. Za samowolne korzystanie z zajęć bądź bez ważnego karnetu ustalono karę w wysokości 150 zł.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem ćwiczeń

1. Wstęp na salę korekcyjną dozwolony jest jedynie w godzinach prowadzenia zajęć wg. grafiku oraz obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.
2. Przed wejściem na salę korekcyjną torby i ubrania należy pozostawić w szatniach.
3. Ćwiczenia w sali korekcyjnej należy wykonywać wyłącznie w ubiorze sportowym oraz czystym obuwiu sportowym.
4. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń z przyborami dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zajęcia.

Zasadnicze czynności podczas ćwiczeń

1. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
2. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3. Każdy ćwiczący zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia.
4.Sprzęt do ćwiczeń może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.
6. W przypadku umyślnego zniszczenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętu będącego własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, uczestnik zajęć będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.
7. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności, mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ćwiczących.
8. Zabrania sie uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
10. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów bez zgody prowadzącego.
11. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.
12. Na każdych zajęciach mile widziany uśmiech od ucha do ucha:).

Czynności po zakończeniu ćwiczeń

1. Po zakończeniu zajęć, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instrukotora oraz upewnić się, że pozostawione przyrządy nie stworzą zagrożenia dla innych ćwiczących.

Uwagi końowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku: mniejszej ilości osób niż 3, świąt oraz dni wolnych od pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad ustanych w regulaminie.