Regulamin boisk piłkarskich

2158

 
&1
Kompleks boisk jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
&2
Kompleks boisk czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 21.00 w soboty i w niedziele w miarę potrzeb.
&3
Wejście na boiska możliwe jest tylko w obuwiu sportowym (na boisku wielofunkcyjnym niedozwolona jest gra w korkach piłkarskich, natomiast na boisku piłkarskim dozwolona jest gra w obuwiu piłkarskim lanym).
&4
W przypadku korzystania z kompleksu boisk przez osoby do 18 roku życia, wymagana jest opieka osoby dorosłej.
&5
Obowiązuje zakaz wjazdu na kompleks boisk rowerami, motorowerami.
&6
Zabrania się wprowadzania na teren kompleksu boisk psów, kotów i innych zwierząt.
&7
Na terenie boisk oraz jego najbliższym otoczeniu obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
&8
Wejście na kompleks boisk jest możliwe tylko po uprzedniej rezerwacji w hali sportowej MOSiR.
&9
Rezerwacji dokonać można w administracji MOSiR, pod numerem telefonu  089 752 62 07. Stałych rezerwacji dokonać można po wcześniejszym ich opłaceniu.
&10
Klasy szkolne szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn, w godzinach 8.00 – 15.00  w dni powszednie, korzystają z obiektu bezpłatnie.
&11
Stowarzyszenie kultury fizycznej, działające na terenie miasta Kętrzyn, godziny wejść uzgadniają odrębnie z dyrektorem MOSiR.
&12
Pozostali użytkownicy zobowiązani są do regulowania należności w hali sportowej MOSiR według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
&13
Za stan boisk i jego wyposażenia w trakcie korzystania z kompleksu odpowiadają osoby korzystające.
&14
W przypadku zajęć organizowanych dla młodzieży szkolnej odpowiada dyrektor szkoły i nauczyciele prowadzący zajęcia z młodzieżą.
&15
Administrator zastrzega sobie prawo wynajmu poszczególnych boisk w tym samym czasie.
&16
Korzystający z kompleksu boisk zobowiązani są do przestrzegania w/w regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących zachowania, porządku i czystości na boisku.
&17
Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boisk i urządzeń sportowych znajdujących się w kompleksie odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca boiska lub opiekun grupy.
&18
Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia.

Skargi i wnioski kierować do dyrektor MOSiR: 11-400 Kętrzyn ul. Kazimierza Wielkiego 12 A, tel. 89 752 62 07