Regulamin Kortów Ziemnych Miejskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KĘTRZYNIANKA”

1896

& 1
Regulamin kortów ziemnych, zwanych dalej „regulaminem” określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego, a także przyległego terenu przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie zwanego dalej „kortami”.

& 2
Administratorem kortów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie zwany dalej „Administratorem”.

& 3
Każda osoba korzystająca z kortów jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganiem.

& 4
Korty są obiektem użyteczności publicznej i stanowią własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.

& 5
Obiekt kortów jest czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach od 10.00 do 22.00, z wyłączeniem tych dni, które są przewidziane na pracę konserwacyjno-naprawcze.

& 6
Opłaty za korzystanie z kortów są zawarte w przepisach Miejskiego Ośrodka Sportu i REkreacji w Kętrzynie.

& 7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie przedstawia w sposób ogólnodostępny ceny korzystania z kortów oraz tryb ich regulowania.

& 8
Z kortów mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu lub uprawnione do wstępu z innego tytułu.

& 9
Osoby korzystające z kortów rozliczane są według wskazań systemu kontroli wejść i wyjść.

& 10
Osoby korzystające z kortów winny zachować się kulturalnie i zgodnie z duchem sportu.

& 11
Odzież wierzchnią, wchodząc na korty, należy pozostawić w szatni.

& 12
Za rzeczy pozostawione na terenie kortów Administrator kortów nie odpowiada.

& 13
Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

& 14
W przypadku kradzieży mającej miejsce na terenie kortów Administrator niezwłocznie zawiadamia Policję.

& 15
Osoby korzystające z kortów powinny posiadać obuwie płaskie bez protektora i właściwy strój tenisowy.

& 16
Osoby korzystające z kortów powinny zachowywać się w taki sposób by nie utrudniać gry na sąsiednim korcie.

& 17
Osoby korzystające z kortów w okresie ostatnich 5 minut przebywania na korcie są obowiązane do zniwelowania kortu przy pomocy włóki.

& 18
Na kortach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu, a także wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.

& 19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe podczas gry w tenisa.

& 20
Organizator imprezy sportowej na kortach ponosi odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo podczas ich trwania.

& 21
Służby organizatora imprezy sportowej na kortach powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję podczas zawodów. Do służb tych zalicza się: służby medyczne, służby organizacyjne ( w tym pracownicy agencji ochrony mienia i osób), służby porządkowe, służby techniczne.

& 22
Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na teren kortów muszą być wolne i przejezdne.

& 23
Osoby naruszające zasady określone w niniejszym regulaminie będą usuwane z terenu kortów bez zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.

& 24
Osoba, która zauważyła jakiekolwiek usterki urządzeń na kortach a także zachowanie niezgodne z regulaminem kortów, powinna niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Administratora.