Regulamin korzystania z Miejskiej Hali Sportowej

2230

& 1
Miejska Hala Sportowa służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji placówek oświatowych oraz indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców Kętrzyna.

& 2
Miejska Hala Sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 21.30. W Soboty i Niedziele w miarę potrzeb.

& 3
W godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obiekt udostępniony jest grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym za odpłatnością według cennika ustalonego przez Dyrektora MOSiR.

& 4
W hali sportowej nie może nikt przebywać bez wiedzy i zezwolenia osoby zarządzającej obiektem.

& 5
W hali sportowej może przebywać ustalona przed zajęciami ilość osób.

& 6
Na nawierzchni pokrywającej halę sportową można przebywać tylko w czystym obuwiu sportowym nie powodującym rys i zabarwień nawierzchni.

& 7
Przebywanie dzieci i młodzieży niepełnoletniej w obiekcie sportowym i korzystanie z jego urządzeń dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego nauczyciela, trenera, instruktora, lub osoby pełnoletniej (opiekuna grupy).

& 8
Za bezpieczeństwo osób ćwiczących w grupach zorganizowanych opowiada trener – opiekun; osoby indywidualne korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

& 9
Kibice mogą przebywać tylko na trybunach.

& 10
Dla ćwiczących przeznaczone są szatnie z zespołami natrysków, do których wstęp osób postronnych jest zabroniony.

& 11
Korzystając z obiektu sportowego należy przygotować się do zajęć tylko w pomieszczeniach do tego celu przewidzianych (szatniach). Rozbieranie i ubieranie się w hali sportowej jest niedozwolone.

& 12
Grupy zorganizowane, osoby indywidualne wchodzące na obiekt z zamiarem ćwiczeń zobowiązane są zgłosić się do osoby zarządzającej obiektem, zgłaszając osobę prowadzącą zajęcia i ilość osób (wpis w dzienniku).

& 13
Przekazanie szatni odbywa się w obecności trenera – opiekuna, który pobiera klucze i niezbędny sprzęt od osoby zarządzającej obiektem. Po zakończeniu zajęć klucze i przekazany sprzęt należy rozliczyć i zwrócić.

& 14
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego trener – opiekun wraz z przedstawicielem obiektu sporządza protokół zdarzenia ze wszystkimi danymi, które umożliwią egzekwowanie należności za pozostałą szkodę.

& 15
Prowadzący zajęcia, trener – opiekun może opuścić teren hali po wyjściu ostatniego podopiecznego – ucznia.

& 16
Prowadzący zajęcia obowiązany jest powiadomić przedstawiciela gospodarza obiektu o każdym zaistniałym, nieszczęśliwym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

& 17
Podczas zawodów, za prawidłowy ich przebieg odpowiada organizator zawodów.

& 18
Kontrahent wynajmujący halę dokładnie określa i przedstawia swoje potrzeby w zakresie dysponowania obiektem (cały, część, mała hala, itp.).

& 19
W hali zabrania się:
a) palenia tytoniu,
b) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
c) wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, wnoszenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

& 20
Wstęp do obiektu osobom nietrzeźwym jest zabroniony.