Regulamin Pływalni Miejskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KĘTRZYNIANKA”

1821

& 1
Regulamin otwartej pływalni, zwany dalej „regulaminem”  określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz zaplecza technicznego, a także przyległego terenu przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie zwanego dalej „pływalnią”.

&2
Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

&3
Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej i stanowi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.

&4
Administratorem Pływalni jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie zwany dalej „Administratorem”

&5
Pływalnia jest czynna w sezonie letnim, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych

&6
Administrator jest zobowiązany do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania pływalni.

&7
Opłaty za korzystanie z pływalni są zawarte w przepisach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

&8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie przedstawia w sposób ogólnodostępny ceny korzystania z pływalni oraz tryb ich regulowania.

&9
Z pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu lub uprawnione do wstępu z innego tytułu.

&10
Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni bądź dla obiektów pływalni, nie będą wpuszczane na jej teren.

&11
Z pływalni mogą korzystać
1. osoby uczące się pływać, od opieką osoby uprawnionej lub prowadzącej zajęcia,
2. osoby umiejące pływać.

&12
Odzież wierzchnią, wchodząc na pływalnię należy pozostawić w szatni letniej.

&13
Przed wyjściem z szatni letniej na teren pływalni należy sprawdzić czy szafka odzieżowa, z której korzysta osoba, została właściwie zamknięta.

&14
Za rzeczy pozostawione w otwartej szafce lub na terenie pływalni Administrator nie odpowiada.

&15
Organizator imprezy sportowej na pływalni ponosi odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo podczas ich trwania.

&16
Służby organizatora imprezy sportowej na pływalni powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję podczas zawodów.
Do służb tych zalicza się: służby medyczne, służby organizacyjne (w tym pracownicy agencji ochrony mienia i osób, służby porządkowe, służby techniczne.

&17
Osoby posiadające widoczne choroby skóry lub niezagojone rany nie będą wpuszczane na pływalnię.

&18
Każdą osobę korzystającą z pływalni obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.

&19
Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracujących tam ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

&20
Zabrania się:
1. wchodzenia na teren pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2. spożywania alkoholu, zanieczyszczenia wody w basenach, zaśmiecania terenu pływalni;
3. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren pływalni;
4. niszczenia urządzeń lub wyposażenia pływalni.

&21
W przypadku opadów deszczu (burzy) kąpiel zabroniona!

&22
Na polecenie ratownika lub sygnał dźwiękowy osoby prebywające w wodzie powinny natychmiast wyjść na obrys basenów.

&23
Osoby korzystające z pływalni rozliczane są według wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.

&24
Przy zakupie biletu na pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny na rękę z kluczem do szafki. Na podstawie wskazań paska obliczana jest kwota należna za pobyt na pływalni.

&25
Czas pobytu na pływalni jest liczony od momentu rejestracji paska przy czytniku wejściowym do momentu rejestracji paska przy czytniku wyjściowym.

&26
Korzystanie z pływalni odbywa się według ustalonego harmonogramu, który zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń.

&27
Opłaty za korzystanie z pływalni są zwarte w przepisach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

&28
Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności osoby posiadającej odpowiednie uprawnienie do prowadzenia nauki pływania, która to osoba jest odpowiedzialna za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników.

&29
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni i kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

&30
Administrator pobiera opłatę za gubiony elektroniczny pasek termoplastyczny.

&31
Osoby korzystające z obiektów pływalni są zobowiązane do zachowania ciszy, czystości i spokoju oraz do podporządkowania się decyzjom ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pracujących na pływalni.

&32
Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

&33
W przypadku kradzieży mające miejsce na pływalni Administrator niezwłocznie zawiadamia Policję.

&34
Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na teren pływalni muszą być wolne i przejezdne.

&35
Osoby naruszające zasady określone w niniejszym regulaminie będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.

&36
Osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody, a także za zniszczenie lub uszkodzenie mienia materialnego pływalni ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wyrządzone szkody.

&37
Osoba, która zauważyła jakiekolwiek usterki urządzeń pracujących na pływalni, a także zachowanie niezgodne z regulaminem pływalni, powinna niezwłocznie powiadomić o tym ratownika lub innego przedstawiciela Administratora.